Folkbildning

SRF Folkbildning har via Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, regeringens uppdrag att producera studiematerial till synskadade och personer med dövblindhet som är deltagare i statsbidragsfinansierade studiecirklar och till elever vid folkhögskolor.

Vilket studiematerial kan anpassas?

Vi anpassar det material som ingår i din kurs eller cirkel som inte redan finns anpassat på det läsmedia som du önskar. Dock kan begränsningar förekomma avseende material som är svårt komplexa eller av att osedvanligt höga produktionskostnader kan uppstå. Vi gör inga bedömningar av materialens innehåll utom om materialet klart bryter mot svensk lag.

Du väljer själv läsmedia

Oavsett om du är cirkeldeltagare eller folkhögskoleelev har du rätt att få ditt kursmaterial anpassat till ett för dig läsbart media. Om du inte finner det efterfrågade materialet i vår databas ska du kontakta oss för att få ditt kursmaterial anpassat till det media som du önskar.

Vi gör anpassade material i följande media

Vi gör anpassningar i följande media:
Talbok, talbok text, punktskrift, storstil, e-text samt punktskrifts- eller digitala musiknoter. Vi gör även taktila bilder och syntolkar filmer som ingår i ditt kursmaterial.

Vår databas för anpassade material

De studiematerial som SRF Folkbildning redan har anpassat och som är aktuella finns beskrivna i vår databas Asta.

Vilka regler styr vår produktion?

SRF Folkbildnings produktion av anpassade studiematerial regleras av regeringens tillståndsgivning och stadsbidragsregler samt 17§ Upphovsrättslagen. Det betyder att den som ska använda det anpassade materialet har en synskada eller är en person med dövblindhet samt att kursen/cirkeln uppfyller de villkor som uppställts av regeringen om statlig finansierad folkbildningsverksamhet. SRF Folkbildning kontrollerar att villkoren uppfylls så det är inget som du behöver ta reda på själv som cirkeldeltagare eller elev.

Det anpassade materialet är kostnadsfritt

Det anpassade materialet kostar inget varken för dig eller din kursanordnare.

Det anpassade materialet är ett envägslån

Du behåller det anpassade materialet så länge du behöver och sedan slänger du materialet, ett så kallat envägslån. Du får inte överlämna materialet till någon annan eller mångfaldiga det. Olaga spridning beivras.

Hur beställer jag?

Det spelar ingen roll om det är du själv som kurs-/cirkeldeltagare eller om lärare/cirkelledare från folkhögskolan/studieförbundet gör beställningen. Det underlättar och säkerställer att det blir rätt om beställningen görs skriftligt via e-post eller pappersbrev men det går naturligtvis bra att ringa också. Du bör räkna med att anpassningen av material tar mellan en till tre månader. I vissa fall kan det ta längre tid. Vi meddelar först att vi har tagit emot beställningen och några arbetsdagar senare meddelar vi om produktion kommer att göras och leveransdatum mm.

Följande saker behöver vi veta:

  • Ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
  • Folkhögskolans/studieförbundets namn och i vilken ort kursen/cirkeln bedrivs i.
  • Leveransadress om inte din egen.
  • Datum för kursstart.
  • Studiematerialets namn, författare, utgivningsår och helst om det finns ett ISBN-nummer.
  • Vilket läsmedia som du önskar att få det anpassade materialet på.
  • Vid flera beställda material gärna en prioriteringsordning av dessa.

Sänd in beställningen till:
E-post: folkbildning@srf.nu

Postadress:
Synskadades Riksförbund
Folkbildning
122 88 Enskede
Telefon: 08 - 39 90 00 och begär SRF Folkbildning

Välkommen med beställningar!
E-post: folkbildning@srf.nu